Tibetan-Chinese Buddhism MetaTranslation

Welcome to Sherab Chen's Dharma translation & research blog!

《六分瑜伽攝頌》Six Session Yoga (verse)

leave a comment »

(項目進行中)

至心歸依三寶度眾生 皆離熱惱安立畢竟樂
爲此我當獲正等覺故 發菩提心學勝者子行
於前空中座蓮日月上 根本上師遍主金剛持
身色青藍持杵鈴擁抱 界自在母欣享俱生樂
三處誌以三字吽之光 迎請諸智慧尊成一味
金剛持足蓮下恭敬禮 供以外內秘密供雲海
山洲寶及藏瓶日月等 無上普賢供養我奉獻
無餘一切勝共諸悉地 皆隨如理親近尊怙至
見已遍捨乃至身與命 修習唯令尊喜祈加持
如是祈請上師臨頂上 入於自己成無別一味
我即金剛薩埵持杵鈴 抱薄伽梵母享俱生樂
處身受用三時諸善聚 利諸母故當無惜而捨
別解脫菩薩密咒三種 制限縱爲命故亦不捨
三乘四續所攝教證法 善持方便圓滿救眾生
此善迴向爲成就三時 善逝及子行願持正法
三寶加持無欺緣起力 善願成就速獲證佛位

Advertisements

Written by sherabchen

January 5, 2013 at 5:54 am

Posted in pūja/sādhana

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: