Tibetan-Chinese Buddhism MetaTranslation

Welcome to Sherab Chen's Dharma translation & research blog!

關於gsol ba vdebs及相關句式的翻譯

leave a comment »

【翻譯原則】

 • gsol ba vdebs(及其變化形式)可譯作或『啟請』、『呈祈請』(後者用於當偈頌體需要三個音節的字數時及其他特殊情況)
 • gsol或gsol ba(動詞)要根據上下文,可譯作『請』、『祈』或『祈請』
  • 『祈』(1)即請求的尊敬說法。(2)有『祈令。。。』的語氣時使用
 • 祈令式動詞可譯作『祈XX』。但祈令式句型,特別是在偈頌體字數限制時,不一定非要出現『祈』字
 • byin gyis brlab tu gsol:根據上下文情況譯作『請加持』或『祈加持』
 • byin gyis brlob:本身為祈令式,但結尾沒有出現gsol,既可譯作『請加持』也可譯作『祈加持』(祈令式譯法不一定非要出現『祈』字)
 • smon lam 譯作『祈願』或『願』

【詞義分析】

藏文gsol ba,作tha dad pa(及物)動詞有以下幾個釋義:

 1. zhu ba:請求、
 2. vbul ba:呈上、奉獻
 3. bzhes pa:接受、服用(敬語)

gsol ba作為名詞:

 1. 請求、報告、啓白
 2. 加在某些名詞前作敬語(gsol ltir=茶壺、gsol ja=茶、gsol mar=酥油)

藏文vdebs pa是tha dad pa(及物)動詞,有以下幾個意思:

 1. 設置、種植、修建
 2. 加上、施予、作
 3. 陳述、發(smon lam vdebs pa=發願)

gsol ba vdebs pa

 • gsol ba是名詞,取上面第一種意思(請求),vdebs pa是動詞,取上面第一或第二種意思『作出』或『陳述』,因此gsol ba vdebs pa的基本意思就是『作出請求』或『陳請』= 因此我們的譯例是:『啟請』。當偈頌體需要三個字數時可譯作『呈祈請』(注意:不是『呈啟請』,因為呈已經表示出啟的行為)。
 • 根據《瑜伽師地論索引》:gsol ba vdebs pa對譯梵文adhyeṣaṇā(adhi+詞根√īṣ),玄奘譯作『啟請』、『現前求』、『勸請』。
 • 在《俱舍論索引》中找到gsol ba vdebs pa的兩種梵文對譯:(1) 可對譯梵文adhyeṣayataḥ,玄奘(在該上下文)譯作『請說』;(2) gsol ba vdebs par byed pa 對譯梵文yacāte(詞根√yāc),玄奘譯作『請』。
 • 【總結】藏文gsol ba vdebs pa的基本意思就是『作出請求』,根據梵文對譯,這個詞還有『要求作』(勸請)的意思。

X du gsol

 • 請作某事
 • 祈令某事發生、請讓某事發生

【具體譯法舉例及特例情況】

gsol ba vdebs / gsol ba gdab pa =『啟請』

 • thub dbang gnas brtan bcu drug dang bcas pa la mchod cing gsol ba gdab pa’i tshul = 供養啟請牟尼主及十六尊者法
 • blo bzang grags pa’i zhabs la gsol ba vdebs = 善慧名稱尊足前啟請(四句緣悲頌)
 • sgo gsum gus pa’i sgo nas gsol ba vdebs = 謹由三門恭敬而啟請(九句緣悲頌)
 • dge la yi rang bskul zhing gsol ba vdebs = 隨喜諸善勸請及啟請

【特例】

 • ji ltar gsol ba btab pa bzhin//bdag la dngos grub ma lus stsol// = 祈如所請而於我||賜予無餘諸悉地||(塚間主)
 • de nas gtang rag gi phyag mchod dang nongs pa bzod par gsol ba gzhung bzhin byas la/ vdod don la gsol ba gdab bo// = 此後,酬謝禮供及祈容恕錯誤,如典而作已,祈所欲求事

gsol 譯作『請』的例子

 • bdag la dgongs su gsol = 『請顧念我』
 • mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol = 勝與共通悉地請賜予(九句緣悲頌)

gsol ba可譯作『祈請』或『祈』的例子

 • mthun rkyen tshe bsod dpal dang vbyor ba sogs||legs tshog yon tan rgyas par mdzad du gsol = 順緣壽福吉祥財富等||善聚功德祈請令增長||(救度母四曼荼羅,其中還有其譯作『祈請』的例子)
 • thos bsam sgom pa’i shes rab vphel du gsol/ /vchad rtsod rtsom pa’i blo gros rgyas su gsol/ /mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol/ /myur du khyed rang lta bur byin gyis rlobs// = 聞思修之妙慧增廣||講辨著之智慧增長||勝與共通悉地賜予||速疾如同尊汝加持|| = 長行則可譯作:請增廣聞思修之妙慧,請增長講辨著之智慧。。。(耳傳具喜天眾)
 • myan ngan vda’ ston gang bzhed de dag la… bdag gis thal mo rab sbyar gsol bar bgyi|| = 任何若欲示現般涅槃||於彼我悉合掌作祈請||(賢行願前十二句)
 • pyag vtshal ba dang mchod cing bshags pa dang||rjes su yi rang bskul zhing gsol ba yi||… = 敬禮供養及發露悔除||隨喜勸請以及作祈請||(賢行願前十二句)
 • 但,dge la yi rang bskul zhing gsol ba vdebs = 隨喜諸善勸請及啟請

byin gyis brlab tu gsol 『請加持』,亦可譯作『祈加持』

 • gsol ba vdebs so byin gyis brlab du gsol = 呈啟請矣加持
 • 比較:gsol ba vdebs so dngos grub rnam gnyis stsol = 呈啟請矣賜二悉地(stsol是stsol『賜予』的祈令式)

byin gyis rlobs 『祈加持』,亦可譯作『請加持』

 • bla ma khyed rang lta bur byin gyis rlobs = 如同上師尊汝祈加持/如同上師尊汝請加持
Advertisements

Written by sherabchen

December 19, 2014 at 5:26 pm

Posted in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: