Tibetan-Chinese Buddhism MetaTranslation

Welcome to Sherab Chen's Dharma translation & research blog!

gyur cig與shog等表願望或祈願句式翻譯原則

leave a comment »

gyur cig

 • Eng. Imperative verb: “May it be…! Let it be/become/arise/change/transform…!
 • 表示比較強烈願望的助動詞,相當於現代漢語的『但願』
 • 【譯例選擇】『令』『惟令』『願』『惟願』
 • 【參考例句】
  • dkog mchog gsum gyi bden pa dang… pa’i stobs kyis de bzhin du gyur cig
   = 以三寶之諦實… 之力如是成就!(十六尊者)
  • vjig rten bde legs chen pos khyab gyur cig = 世間廣大樂善充滿 (ibid)
  • bkra shis rgya mtshos phyogs kun khyab gyur cig = 吉祥大海令遍於諸方(那若簡略)
  • thub pa mchog dang gnas brtan che rnams kyi//byin rlabs nus mthu bsam gyis mi khyab pas//bdag gis ji ltar smon pa’i don de rnams//nges pa kho nar vgrub pa nyid gyur cig// = 由勝牟尼及諸大尊者||不可思議之加持力能||如諸一切我所祈願事||惟令悉皆決定得成就||(十六尊者)
  • mchod sprin rgya mtshos gang zhing spyod gyur cig = 供養雲海周遍欣享(ibid)
  • vphags pa gnas brtan bzang po’i thugs bskyed mthus//rgyal bstan vphel ba’i vgal rkyen kun zhi zhing//mthun rkyen gang bsams yid bzhin vgrub pa dang//spong ba bsam gtan phyogs bcur rgyas gyur cig// = 以聖者賢善發心力||增勝者教違緣皆息滅||凡諸順緣皆如意成就||修斷靜慮增廣於十方||(ibid)
  • vphags pa’i mthan thos dran brjod phyag mchod mthus//bdag cag la sogs ‘gro ba ma lus pa//vdod chung chog shes dkong mchog gsum la gus//gsung rab don rtogs myur du grol gyur cig// = 聞聖者名念誦禮供力||惟願如我等無餘眾生||少欲知足恭敬於三寶||證至言義速疾得解脫|| (ibid)

xxx shog

 • Eng. Particle indicating the optative.
 • 祈願句式/祈願語氣結尾詞。表達一種『讓xxx來吧/讓xxx發生吧/作xxx吧/』等語氣。
 • 這種句式最好是不直接把shog字翻譯出來。特別是盡量不用『願』或『祈願』等詞來翻譯shog句式,因為在玄奘譯例中『願』或『祈願』主要是用於對譯梵文praṇidhāna(藏文對譯smon lam)。另外,玄奘也把梵文pratijñā(藏文dam bcas pa)譯作『誓願』,而這裡的『誓願』是與該詞其他譯法如『所立』、『先許』或『宗』是同一意味。
 • shog的一個玄奘譯例是『來』,比如bkra bshis shog=吉祥來!

【按】注意『祈』的本義是『請』『請求』,所以單獨使用時一般沒有『願』的含義。但可以組成詞組『祈願』。不宜濫用『祈令』『惟祈』等。『祈』字發音為平聲。

v. + su gsol

 • 可譯作『祈xxx』
Advertisements

Written by sherabchen

December 25, 2015 at 11:16 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: